Asociación Española de Terminología (AETER)

ESTATUTUAK
2015eko irailaren 18an batzarrean onetsitako aldaketa

I. kapitulua
Xedapen orokorrak

1. artikulua. «Asociación Española de Terminología» elkartea eratu da. Bere egoitza soziala Alacanteko Unibertsitateko Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas (IULMA) institutua da. San Vicente del Raspeig campusa. 99 p.ku. 03080 Alacant.

Elkartearen lurralde-eremua Espainia izango da, baina bere jarduerek proiekzioa izan dezakete nazioarteko eremuan.

2. artikulua. Elkarteari aplikatu beharreko araubide juridikoari dagokionez, aipatu behar dira Espainiako Konstituzioaren 22. artikulua; abenduaren 24ko 191/1964 Elkarteen Legea eta maiatzaren 20ko 1440/65 Dekretuaren arau osagarriak; indarrean dagoen legeria; eta Estatutu hauek.

3. artikulua Elkarteak gaitasun juridiko propioa eta bere bazkide bakoitzarekiko independentea izango du, jarduteko gaitasun osoa izango du, eta era guztietako ondasunak eta eskubideak eskuratu, eduki eta baliatu ahal izango ditu.
Elkarteak, bere ekintza-askatasunaren indarrez, federazioak eratu ahal izango ditu, edo, bestela, helburu komunak betetzen dituzten federazioetan sartu.

4. artikulua Elkartea denbora-mugarik gabe eta irabazi-asmorik gabe eratu da.

II. kapitulua
Xedeak

5. artikulua. Elkartearen xedeak hauek dira:

5.1. Terminologiaren garapena eta hedapena bultzatzea, bai alderdi teorikoan bai praktikoan.

5.2. Espainiako hizkuntzen garapen harmonikoa bultzatzea esparru zientifiko-tekniko nazional nahiz nazioartekoetan.

5.3. Era guztietako baliabide terminologikoen ekoizpena eta harmonizazioa sustatzea, arlo horretan lanean ari diren taldeekin lankidetzan aritzea eta Espainiako hizkuntzetan terminologia eta ikerketa terminologikoko lanak bultzatzea, erakunde publiko zein pribatuen onurarako.

5.4. Espainiako terminologia aurrerapen tekniko eta zientifikoetan sortutako adierazpenetara egokitzea; lexiko, glosario eta hiztegi sektorial espezializatuak egitea; eta datu-base terminologikoen produkzioa eta hedapena areagotzea, Espainiako hizkuntzetako terminologia zientifiko-teknikoa barne, bai eta beste hizkuntzetarako itzulpena ere.

5.5. Lankidetza- eta truke-harremanak sortzea espainiera darabilten herrialdeetako eta komunitateetako erakundeekin, terminologiaren sorkuntzarekin eta ikerketarekin zerikusia duten arloetan hizkuntzaren erabilera komuna koordinatzen laguntzeko.

5.6. Lankidetza-harremanak sortzea nazioko, atzerriko edo nazioarteko erakunde, elkarte eta lantaldeekin –gobernukoak nahiz gobernuz kanpokoak–, terminologiaren esparruan esanguratsuak direnak, bereziki hizkuntza neolatindarrei dagozkienak.

6. artikulua. Elkarteak, bere xedea betetzeko, jarduera hauek egin ahal izango ditu:

6.1. Terminologiaren –eta, beraz, terminologiari buruzko ikerketaren– garrantziari buruz sentsibilizatzeko diseinatutako informazio-kanpainak egitea, bai publiko orokorrari begira eta bai terminologia hori sortzen nahiz kontsumitzen duten erakunde publiko eta pribatuetako akademialariei, zientzialariei, ikertzaileei eta arduradun nagusiei begira.

6.2. Terminologia-jarduerei buruzko informazioa trukatzea sustatzea espainiera darabilten herrialdeetako edo komunitateetako terminologian espezializatutako talde, elkarte eta antolakundeekin, edozein bitarteko teknikoren bitartez.

6.3. Elkartearen xedeekin zerikusia duen argitalpenak, edizioak eta ikus-entzunezko material informatikoa egitea sustatzea.

6.4. Contribuir a la organización de conferencias, eventos y talleres sobre temas de interés para la terminología.

6.5. Terminologiaren alorreko gai eta arlo espezifikoetan espezializatutako lantaldeak sortzea sustatzea, eta lehendik daudenetan parte hartzea.

6.6. Baliabide terminologiko berriak ekoizten eta harmonizatzen laguntzea.

6,7. Terminologiaren inguruko ikerketa eta horri lotutako gaiak sustatzea eta babestea.

6,8. Elkartearen xedeen antzekoak dituzten nazioko, atzerriko edo nazioarteko erakundeekin lankidetzan aritzea, gobernukoak nahiz gobernuz kanpokoak.

6.9. Nazioarteko, nazioko, autonomia-erkidegoko edo eskualdeko proiektuen exekuzioa sustatzea terminologiaren esparruan.

6.10. Terminologiaren arloko aholkularitzako, laguntza teknikoko eta terminologia-prestakuntzako jardueretan parte hartzea.

6.11. Terminologiarekin zuzenean edo zeharka lotuta dauden pertsonen prestakuntza eta trebakuntza sustatzea, eta nazioko eta nazioarteko terminologia irakasteko aitorpen akademikoa eta profesionala bultzatzea.

6.12. Bere xedeak lortzeko behar diren baliabideak biltzea.

6.13. Komenigarritzat jotzen diren eta Elkartearen helburuekin bateragarriak diren beste jarduera guztiak egitea.

III. kapitulua
Bazkideak

7. artikulua. Bazkide izango dira pertsona natural eta juridikoak nahiz erakunde publiko eta pribatuetako organoak, baldin eta, jarduteko gaitasun osoz, elkartean sartzeko eskaera egiten badute eta elkartean inskribatzeko baldintza formalak betetzen badituzte.

Elkartean sartutako pertsona juridikoek eta erakundeetako organoek pertsona naturalek dituzten eskubide eta betebehar berak izango dituzte, hainbat salbuespenekin: a) kuota soziala ordaintzea –batzuentzat edo besteentzat desberdina izan daiteke– eta b) Zuzendaritza Batzordeko kide gisa parte hartu ahal izatea. Izan ere, kideak izango dira soilik pertsona fisiko jakin batzuk, eta horiek pertsonalki edo ordezkatzen duten erakundearen izenean jardun ahal izango dute, baldin hala adierazi badute Zuzendaritza Batzordera izangai gisa aurkeztean, eta ordezkaritza horrek irauten duen bitartean.

Zuzendariak edo kargu baliokideak ordezkatuta egon beharko dute pertsona juridikoek, edo zuzendariak ordezkatzeko izendatutako pertsonak; erakunde instituzionalak, berriz, erakundeetako arduradunak edo arduradunak izendatutakoak ordezkatuko dituzte.

Bazkideak fundatzaileak, numerarioak edo ohorezkoak izango dira, inguruabar hauek kontuan hartuta:

Elkartea eratzeko ekitaldian parte hartu dutenak bazkide fundatzailetzat hartuko dira.

Bazkide numerariotzat hartuko dira Elkartea eratu ondoren bertan sartu direnak.

Ohorezko bazkidetzat hartuko dira, azkenik, beren izen onagatik edo Elkartearen xedeei nabarmen lagundu dietelako izendapen horren hartzekodun bihurtzen direnak eta euren merezimendu bereziengatik ohiko Batzar Nagusi batean halakotzat izendatu direnak.

8. artikulua. Bazkideen eskubideak:

8.1. Bazkide fundatzaileek eta numerarioek eskubide hauek izango dituzte:

8.1.1. Bere xedeak betetzeko Elkarteak antolatzen dituen ekitaldi guztietan aktiboki parte hartzeko eskubidea.

8.1.2. Egiten diren ohiko nahiz ezohiko Batzar Nagusietara hitz egitera eta botoa ematera –zuzenean edo behar bezala ordezkatuta eta bilerak hastean ordezkaritzaren idatzizko baimena ekarriz– joateko eskubidea.

8.1.3. Zuzendaritza Batzordeetarako hauteskundeetan hautesle edo hautagai gisa parte hartzea. Solo las personas físicas que hayan informado a la Secretaría de la Asociación de su intención de participar en dichas elecciones podrán presentarse a dichas elecciones si les han informado que desean participar en las elecciones al menos dos semanas antes del día de la votación. Komunikazio horretan adierazi beharko da ea hautagaitza pertsonala den edo pertsona juridiko edo erakunde-organoren baten ordezkari gisa den; kasu horretan, ordezkaritza hori modu fede-emailean egiaztatu beharko du.

8.1.4. Zuzendaritza Batzordeak xede sozial jakin batzuk betetzeko eskuordetzen dizkien ordezkaritza guztiak betetzea, ordezkaritza nahikoarekin.

8.1.5. Zuzendaritza Batzordeari, edo zuzenean Ohiko Batzar Nagusiari, proposamenak egitea. Kasu horretan, bazkideen % 15eko idatzizko babesa izan beharko du.

8.1.6. Elkarteak ezartzen dituen zerbitzu guztiez gozatzea.

8.1.7. Elkartearen urteko sarrera eta gastuen kontuak aztertzea; horretarako kontuok eskura jarriko dira Ohiko Batzar Nagusi bakoitza egin baino 20 egun lehenago.

8.1.8. Elkarteko organoek hartutako erabakiei buruzko informazioa jasotzea.

8.2. Ohorezko bazkideek bazkide fundatzaileei eta numerarioei emandako eskubide horiek izango dituzte, salbu eta Batzar Nagusietako boto-eskubidea eta Zuzendaritza Batzordeetarako hauteskundeetan hautesle nahiz hautagai gisa parte hartzeko eskubidea.

9. artikulua. Bazkideek eginbehar hauek izango dituzte:

9.1. Estatutu hauetan ezarritakoa betetzea eta Batzar Nagusietan eta Zuzendaritza Batzordean baliozkotasunez hartutako erabakiak onartzea.

9.2. Elkartearen lanarekin eta helburuekin lankidetzan aritzea, eta Elkartearen izen ona eta ospea zaintzen laguntzea.

9.3. Pertsona fisikoentzat eta pertsona juridikoentzat ezartzen diren kuota arruntak eta apartekoak ordaintzea, Batzar Nagusiak zehaztutako zenbatekoetan. Ohorezko bazkideak betebehar horretatik libre geratzen dira.

9.4. Betetzen duten karguari dagozkion betebeharrak betetzea.

10. artikulua. Honako kasu hauetan utziko zaio bazkide izateari:

10.1. Zuzendaritza Batzordeak hala erabakitzen duenean, aurreko artikuluan aipatutako betebeharrak arrazoirik gabe betetzen ez direlako. Erabaki horren aurka, ukitutakoek bi hilabeteko epea izango dute errekurtsoa hurrengo Ohiko Batzar Nagusian aurkezteko; bertan, eguneko aztergaien zerrendan sartu beharko da kanporatze-erabakia berrestea edo ezestea.

10.2. Norberaren borondatez Zuzendaritza Batzordeari hala eskatzen diotenean.

10.3. Baldin eta, haiei egotz dakizkiekeen arrazoiengatik, kuotak ordaintzeko betebeharrak betetzen ez badituzte edo horiek sei hilabete baino gehiago atzeratzen badituzte.

IV. kapitulua
Erakunde Behatzaileak

11. artikulua. Elkartearen xedeetarako, terminologia garatzeko interesa duten erakundeen arteko lankidetza errazteko eta sustatzeko, Erakunde Behatzaile izenda daitezke erakunde edo erakunde-organo batzuk, baldin eta horretarako merezimendua dutela erabakitzen bada; horretarako, Elkartearen zereginetan modu horretan parte hartzeko interesa adierazi beharko dute, eta dagozkion izapideak egingo ditu Elkarteak.

Erakunde Behatzaileek ahotsa izango dute, baina botorik ez, Elkarteko Batzar Nagusietan, eta batzordeetan integratu eta Elkarteak garatutako jardueretan parte hartu ahal izango dute, horretarako ezartzen den moduan.

V. kapitulua
Gobernu-organoak

12. artikulua. Elkarteak organo hauek izango ditu:

(a) Batzar Nagusia
(b) Zuzendaritza Batzordea
(c) Batzordeak

13. artikulua. Batzar Nagusia Elkartearen organo gorena izango da, eta bazkide guztiek osatuko dute. Batzar Nagusi horren bilerak ohikoak edo ezohikoak izango dira.

14. artikulua. Ohiko Batzar Nagusia urtean behin bilduko da. Zuzendaritza Batzordeak bilera egin baino gutxienez 20 egun lehenago egingo du deialdia, bazkide bakoitzari idatzizko komunikazioa eginez. Jakinarazpen horretan, bilerako gai-zerrenda eta lehenengo eta bigarren deialdia egiteko lekua, eguna eta ordua adieraziko dira (gutxienez ordu-erdiko epeak egon behar du bien artean). Batzarrean eztabaidagai izango diren gaien edo bestelako informazioa duen dokumentazioa bidali edo bazkideen eskura jarri beharko da (bileragatik edo ezaugarriengatik komenigarria denean), bilera egin aurretik eta behar besteko aurrerapenarekin.

15. artikulua. Ezohiko Batzar Nagusia bilduko da Zuzendaritza Batzordeak egoki deritzonean, edo bazkideen % 20k hala eskatzen duenean; bazkideek eskaera Zuzendaritza Batzordeari helarazi beharko diote, horren arrazoiak azalduz eta gai-zerrendan sartuko den eztabaidatu beharreko proposamena azalduz. Bi kasuetan, deialdiak aurreko artikuluan jasotako baldintzak bete beharko ditu.

16. artikulua. Batzar Nagusiaren eskumenak.

16.1. Ohiko Batzar Nagusiak eskumen hauek izango ditu:

16.1.1. Zuzendaritza Batzordearen jarduna ezagutzea, estatutuek esleitzen dioten eginkizunari dagokionez, eta kudeaketa onartzea.

16.1.2. Zuzendaritza Batzordeko kideen hautaketa eta ohiko berritzea; baita Zuzendaritza Batzordeko kide berriak izendatzea ere, batzarrak egiten diren unean bertan hutsuneak daudenean, hutsune horiek betetzeko proposamena gai-zerrendan sartu ondoren.

16.1.3. Diru-sarreren eta gastuen urteko memoria, balantzea eta urteko aurrekontuak aztertzea eta onestea, pertsona fisikoek eta pertsona juridikoek ordaindu beharko dituzten kuota arruntak ezartzea edo aldatzea eta, hala badagokio, aparteko kuotak ezartzea (behar bereziak betetzeko beharrezkoa denean).

16.1.4. Zuzendaritza Batzordeak edo bazkideek erregelamendu bidez sustatutako proposamenak onestea edo baztertzea, Estatutu hauetan aurreikusitakoaren arabera.

16.1.5. Zuzendaritza Batzordearen erabakiak berrestea edo ezestea, bazkideren bat bazkide izateari uzteko erabakiaren inguruan, bazkideak erabaki horren aurkako errekurtsoa aurkeztu duenean.

16.1.6. Batzordeak sortzea eta ezabatzea, eta Zuzendaritza Batzordeari izendapena ematea edo eskuordetzea edo haien arduradunak izendatzea.

16.1.7. Ohorezko bazkideak izendatzea.

16.1.8. Herri-onura deklaratzeko eskaera.

16.1.9. Ezohiko Batzar Nagusiaren eskumen esklusibokoa ez den beste edozein.

16.2. Ezohiko Batzar Nagusiak eskumen hauek izango ditu:

16.2.1. Zuzendaritza Batzordearen ezohiko hautaketa eta berritzea, eta Zuzendaritza Batzorderako kide berriak izendatzea, bertan sortutako hutsuneak presaz bete behar direnean.

16.2.2. Estatutuak aldatzea. Aldaketa-proposamenak idatziz aurkeztu beharko dira sozietatearen egoitzan, Batzarra egin baino gutxienez 30 egun lehenago.

16.2.3. Ondasunak erabiltzea eta besterentzea.

16.2.4. Federazioak eratzea edo horietan sartzea.

16.2.5. Elkartea desegitea eta Batzorde Likidatzailea izendatzea.

16.2.6. Egoera hori gertatzen denean, dimisioa eman duen Zuzendaritza Batzordea ordeztuko duen Zuzendaritza Batzorde berri bat hautatzea.

16.2.7. Premia urgenteak estaltzeko aparteko kuotak ezartzea.

16.2.8. Zuzendaritza Batzordeak edo bazkideek estatutu hauetan xedatutakoaren arabera egindako proposamenei buruzko erabakiak hartzea.

16.2.9. Ezohiko Batzar Nagusian soilik eztabaidatu eta erabaki ahal izango dira batzarra egiteko arrazoi izan diren eta gai-zerrendan sartuta dauden gaiak.

17. artikulua. Ohiko Batzar Nagusia balio osoz eratuta egon dadin, lehen deialdian boto-eskubidea duten bazkide gehienek (aurkeztuak edo ordezkatuak) parte hartu beharko dute. Bigarren deialdian baliozkotasunez eratuko da Batzarra, bazkide-kopurua edozein izanda ere. Erabakiak Batzarra eratu ondoren hartuko dira, bozketa bakoitza egiten denean bertaratutakoen eta ordezkatutakoen arteko gehiengo soilez.

18. artikulua. Ezohiko Batzar Nagusia baliozkotasunez eratuta egon dadin, lehen deialdian boto-eskubidea duten bazkide gehienek (aurkeztuak edo ordezkatuak) parte hartu beharko dute. Bigarren deialdian baliozkotasunez eratuko da Batzarra, bazkide-kopurua edozein izanda ere. Erabakiak Batzarra eratu ondoren hartuko dira, bozketa bakoitza egiten denean bertaratutakoen edo ordezkatutakoen bi hereneko gehiengoarekin.

19. artikulua. Zuzendaritza Batzordea elkartearen ordezkaritza duen kide anitzeko organoa da, eta 7 kidek (pertsona fisikoak) osatuko dute; Batzar Nagusian hautatuko dira pertsonalki edo pertsona juridiko edo erakunde-organo baten ordezkari gisa.

Pertsona juridiko edo erakunde-organo baten ordezkari gisa hautatutako Zuzendaritza Batzordeko kideek izaera hori galduko dute ordezkaritza galtzen dutenean, arrazoia edozein dela ere, eta Zuzendaritza Batzordean duten postua hutsik geratuko da, harik eta Batzar Nagusiak, dagozkion izapideak egin ondoren, hutsune hori betetzea erabakitzen duen arte.

Zuzendaritza Batzordea osatzen duten kargu guztiak doakoak izango dira.

Zuzendaritza Batzordearen lehenengo bileran, lehendakari, lehendakariorde, idazkari eta diruzain karguak hautatuko dira kideen artean.

Zuzendaritza Batzordeko kideak hiru urterako hautatuko dira, eta erdika berrituko dira, eta ondoz ondoko aldietarako berrautatu ahal izango dira, inolako mugarik gabe. Lehenengo berritzea Batzordeko kideen erdiarena izango da, zozketa bidez hautatuak, eta gainerakoa beste hiru urtez egongo da.

20. artikulua. Zuzendaritza Batzordeak eginkizun hauek izango ditu:

20.1. Elkartea ahalmenik zabalenekin zuzentzea eta administratzea; batzordeetako koordinatzaileak, aholkulariak eta kideak izendatzea; Batzar Nagusiak aldez aurretik hala erabakita batzordeen arduradunak izendatzea; eginkizunak delegatzea (gai zehatzetan jarduteko behar diren ahalak eman zaizkien ordezkariak izendatuz) Elkarteak behar bezala jardun dezan eta bete ditzan bere helburuak; elkartearen barne-araubidearen Erregelamendua lantzea; eta elkartearen egoitza soziala aldatzea erabakitzea egoerak hala egitea gomendatzen duen kasuetan.

20.2. Batzar Nagusiaren erabakiak betearaztea eta urteko aurrekontuak eta kontuen egoera prestatzea eta onesteko bozkatzea.

20.3. Elkartearen eta ekonomiaren ekitaldia urtekoa izango da, eta urte bakoitzeko abenduaren 31n itxiko da.

20.4 Ohiko nahiz Ezohiko Batzar Nagusietarako deialdia araudia betez egitea, batzar horien gai-zerrenda zehaztuz eta bertan jasoz Estatutu hauetan xedatutakoaren arabera Zuzendaritza Batzordeak berak eta bazkideek egindako proposamenak, eta Batzar Nagusiek hartutako erabakiak betearaztea.

20.5. Bazkide berriak onartzeari buruzko erabakiak hartzea.

20.6. Elkartearen zerbitzuak zuzentzea eta antolatzea, eta Elkartearen zerbitzura dauden langileak kontratatzea edo kargutik kentzea.

20.7. Dohaintzak, legatuak, dirulaguntzak, etab. onartzea.

20.8. Elkarteari ezarritako lege-arauak zaintzea, betetzea eta betearaztea, eta estatutu hauetan ezarritako xedapenak betetzea eta horiek interpretatzea, hobeto bete daitezen.

20.9. Batzar Nagusiari ohorezko bazkideak izendatzea proposatzea.

20.10. Lankidetza komenigarria eskain dezaketela uste den erakundeak Elkartearen Erakunde Behatzaile gisa parte hartzera gonbidatzea eta gonbidapena onartzen duten erakundeak izendatzea, baita hala eskatzen duten eta ezaugarri egokiak dituzten erakundeak izendatzea ere.

20.11. Elkarteko beste organo baten eskumen espresik ez duten gai guztiak ebaztea.

21. artikulua. Kide gehienek beharrezkotzat jotzen duten guztietan bilduko da Zuzendaritza Batzordea, gutxienez hiru hilean behin eta, ezohiko bilera gisa, gutxienez kideen herenak hala eskatzen duenean.

Erabakiak hartuko dira bozketa-unean bertaratutakoen gehiengo soilez, eta gutxienez Batzordeko kideen erdiak egon behar du bertan.

22. artikulua. Zuzendaritza Batzordeko lehendakariak honako ahalmen hauek izango ditu: Elkartea legez ordezkatzea edozein motatako ekitalditan eta hirugarren pertsonen aurrean; Zuzendaritza Batzordearen eta Batzar Nagusiaren bilkuretarako deia egitea, buru izatea eta haiek amaitzea, eta bertako eztabaidak zuzentzea; ordainketak agintzea eta bere sinaduraz dokumentuak, aktak eta posta baimentzea; eta Elkartearen martxa onerako behar diren premiazko neurriak hartzea, hargatik eragotzi gabe Zuzendaritza Batzordeari horien berri ematea.

Lehendakariordeak lehendakaria ordeztuko du hura ez dagoenean, eta berak dituen eskumen berberak izango ditu ordezkatze horretan zehar.

Idazkariak bere gain hartuko ditu Elkartearen administrazio-lanak zuzentzea, eta horien artean honako hauek egongo dira: ziurtagiriak egitea; akta-liburuak eta bazkide-liburuak eramatea eta zaintzea; Elkartearekin zerikusia duen fitxategiak eta dokumentazioa kontrolatzea; eta elkartearen jardunari buruzko nahitaezko informazioak agintariei jakinaraztea.

Diruzainak Elkartearen diru-funtsak bildu eta zainduko ditu; Lehendakariak ematen dituen ordainketa-aginduak beteko ditu; Elkartearen zerga-alderdien kudeaketaz arduratuko da; eta kontabilitate-liburuak egunean mantenduko ditu.

Batzordekideek Zuzendaritza Batzordeko kide gisa dituzten betebeharrak izango dituzte, baita Batzordeak berak agindutako betebeharrak ere.

23. artikulua. Zuzendaritza Batzordeko kideen erdiak gehi batek utzi egiten badute kolektiboki beren kargua, Zuzendaritza Batzorde osoak dimisioa eman duela ulertuko da. Dimisioa eman ez duten kideek Ezohiko Batzar Nagusirako deialdia egingo dute berehala, Estatutu hauetan horretarako aurreikusitako eskakizunak betez, eta jardunean jarraituko dute Zuzendaritza Batzorde berria izendatu arte.

24. artikulua. Batzordeek helburu espezifiko bat izango dute, eta batzorde bakoitza sortzen duen Batzar Nagusiak zehaztu beharko du helburua zein den. Jardueren eta bere helburuen betetze-mailaren berri eman beharko diote aldian-aldian Zuzendaritza Batzordeari. Jardueraren iraupena aldi baterako edo zeregin jakin bat betetzeko mugatu ahal izango da. Sortu diren helburuen arabera ezarriko dira batzordearen antolamendua eta funtzionamendua, kide gehienek hala erabakita.
Batzordea sortzen duen Batzar Nagusiak izendatuko ditu batzordeetako kideak, edo, bestela, Zuzendaritza Batzordeak, eta bazkideak ez diren pertsonak ere hautatu ahal izango dira. Batzordeek irauten duten bitartean, batzordekide izateari uzteko bideak izango dira batzordekide den pertsona batek aldebakarreko erabakia hartzea edo izendatu zituen Elkarteko organoak hori erabakitzea.

VI. kapitulua
Araubide ekonomikoa

25. artikulua. Elkarteak bere ondare propioa izango du, eta baliabide hauekin finantzatuko da:

(a) Bazkideen ohiko kuotak.

(b) Erakunde publikoengandik edo pertsona edo erakunde pribatuengandik jasotzen dituzten aparteko kuotak, dohaintzak, legatuak edo dirulaguntzak.

(c) Elkartearen jardueretatik sortzen diren sarrerak.

(d) Aurreko funtsen inbertsiotik sortutako interesak.

(e) Batzar Nagusiek baimendutako maileguak, urteko aurrekontu arruntetan edo haien aparteko zabalkuntzetan jasotakoak.

Sortzen den unean, Elkarteak ez du ondare funtzionalik.

Elkartearen urteko aurrekontua ezingo da izan bi milioi pezetatik gorakoa bere jarduerari ekitean.

26. artikulua. Elkartearen funtsak banku-erakunde batean gordailutuko dira haren izenean.

27. artikulua. Elkarteak ezin izango ditu bere funtsak Estatutu hauetan ezarritako helburuetarako ez bestetarako erabili.

28. artikulua. Elkartearen ondoreetarako, urte natural bakoitzeko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra arteko aldia hartuko da ekonomia-ekitalditzat.

VII. kapitulua
Sozietatea desegitea eta likidatzea

29. artikulua. Elkartea desegin ahal izango du eskumena duen agintaritzak, indarrean dauden legeek jasotako arrazoien arabera, edo horretarako deitutako Ezohiko Batzar Nagusiak, hala erabakita.

30. artikulua. Elkartearen ondarea, ordaindu gabeko kargak eta betebeharrak aintzat hartu eta azkendu ondoren, antzeko helburu programatikoak dituzten beste Elkarte batzuetara bideratuko da.

31. artikulua. Likidazioa gertatuz gero, Batzar Nagusiak likidazio-batzorde bat izendatuko du, dagozkion izapideak egiteaz arduratzeko.

Xedapen gehigarria

Estatutu hauetan aurreikusten ez den guztirako, elkartzeko eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoan eta horren xedapen osagarrietan araututakoa aplikatuko da.

Soria, 2015eko irailaren 18a

Sinatzaileak:

Lehendakaria: Guadalupe Aguado de Cea
Lehendakariordea: Mercè Lorente Casafont
Idazkaria: Joaquín García Palacios
Diruzaina: Chelo Vargas Sierra
Batzordekidea: Amparo Alcina Caudet
Batzordekidea: Purificación Fernández Nistal
Batzordekidea: Manuel Martí Sánchez