Asociación Española de Terminoloxía (AETER)

E S T A T U T O S
Modificación aprobada en asemblea o 18 de setembro de 2015

Capítulo I
Disposicións xerais

Artigo 1. Artigo 1. Constitúese a «Asociación Española de Terminoloxía». O seu domicilio social é o Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas (IULMA) da Universidade de Alacante. Campus de San Vicente del Raspeig. Apdo. 99. 03080 Alacante.

O ámbito territorial da Asociación será España, aínda que as súas actividades poidan ter unha proxección no ámbito internacional.

Artigo 2. A Asociación acóllese, en canto ao Réxime xurídico aplicable, ao artigo 22 da Constitución Española, á Lei de Asociacións 191/1964 do 24 de decembro e normas complementarias do Decreto 1440/65, do 20 de maio, á lexislación vixente e aos presentes Estatutos.

Artigo 3. A Asociación terá capacidade xurídica propia e independente da de cada un dos seus asociados e gozará de plena capacidade de obrar, podendo adquirir, posuír e dispor de toda clase de bens e dereitos.
En virtude da súa liberdade de acción a Asociación poderá constituír federacións ou ingresar naquelas coas que comparta obxectivos comúns.

Artigo 4. A Asociación constitúese por tempo indefinido e sen fins lucrativos.

Capítulo II
Fins

Artigo 5. A Asociación ten como fins:

5.1. Estimular o desenvolvemento e difusión da terminoloxía tanto na súa vertente teórica como na práctica.

5.2. Favorecer o desenvolvemento harmónico das linguas españolas nos ámbitos científico-técnicos nacionais e internacionais.

5.3. Promover a produción e harmonización de recursos terminolóxicos de todo tipo, colaborar cos grupos xa existentes que traballen no devandito campo e fomentar a realización de traballos de terminoloxía e investigación terminolóxica nas linguas de España, para proveito tanto de institucións públicas como privadas.

5.4. Fomentar a adaptación da terminoloxía española ás expresións xurdidas dos avances técnicos e científicos, a elaboración de léxicos, glosarios e vocabularios sectoriais especializados, e o incremento da produción e difusión de bases de datos terminolóxicas nas que se inclúa a terminoloxía científico-técnica nas linguas de España e a súa tradución a outras linguas.

5.5 Establecer relacións de cooperación e intercambio con organismos de países e comunidades de fala hispana para favorecer a coordinación do uso común da lingua nas materias relacionadas coa creación e investigación terminolóxica.

5.6. Establecer relacións de cooperación con organizacións, asociacións e grupos de traballo nacionais, estranxeiros ou internacionais, gobernamentais ou non, significativos no ámbito da terminoloxía, especialmente con aqueles relativos a linguas neolatinas.

Artigo 6. En cumprimento da súa finalidade a Asociación poderá levar a cabo as seguintes actividades:

6.1. Realizar campañas de información deseñadas para sensibilizar, tanto ao público en xeral como, especificamente, aos académicos, científicos, investigadores e máximos responsables das institucións públicas e privadas xeradoras ou consumidoras da devandita terminoloxía, sobre a importancia da terminoloxía e polo tanto da investigación terminolóxica.

6.2. Promover o intercambio de información sobre actividades terminolóxicas, por medio de calquera medios técnicos, cos grupos, asociacións e organizacións, especializados no campo da terminoloxía, dos países ou comunidades de fala hispana.

6.3. Fomentar a elaboración de publicacións, edicións e material audiovisual informático relacionado cos fins da Asociación.

6.4. Apoiar a organización de conferencias, acontecementos e obradoiros de traballo sobre temas de interese para a terminoloxía.

6.5. Promover a creación de grupos de traballo especializados en temas e áreas específicas no campo da terminoloxía, e participar nos xa existentes.

6.6. Favorecer a produción e harmonización de novos recursos terminolóxicos.

6,7. Fomentar e apoiar a investigación terminolóxica, así como sobre os temas relacionados con ela.

6,8. Cooperar con institucións nacionais, estranxeiras ou internacionais, gobernamentais ou non, cuxas finalidades sexan similares ás da Asociación.

6.9. Promover a execución de proxectos de ámbito internacional, nacional, autonómico ou rexional no campo da terminoloxía.

6.10. Participar en actividades de asesoramento, asistencia técnica e formación terminolóxica.

6.11. Fomentar a formación e capacitación daquelas persoas cuxa actividade estea, directa ou indirectamente, relacionada coa terminoloxía, e favorecer o recoñecemento académico e profesional do ensino da terminoloxía a nivel nacional e internacional.

6.12. Solicitar os recursos necesarios para a consecución dos seus obxectivos.

6.13. Realizar cantas outras actividades se estimen convenientes e sexan compatibles cos fins da Asociación.

Capítulo III
Dos asociados

Artigo 7. Terán a condición de asociados tanto as persoas naturais e xurídicas como os órganos das institucións públicas e privadas que, con plena capacidade de obrar, soliciten a súa incorporación á Asociación e cumpran os requisitos formais de inscrición nela.

As persoas xurídicas e os órganos das institucións incorporados á Asociación terán os mesmos dereitos e deberes que as persoas naturais coas excepcións do pagamento da cota social, cuxo montante poderá ser diferente para uns ou outras e da participación como membros da Xunta Directiva que queda reservada para persoas físicas determinadas que actuarán ben a título persoal ou ben en nome da institución que representan, cando así o fixeron constar ao presentarse como candidatos á Xunta Directiva, e mentres se manteña a dita representación.

As persoas xurídicas deberán estar representadas polo seu director, ou cargo equivalente, ou pola persoa que este designe para a súa representación, e os órganos institucionais polo responsable dos mesmos ou por quen este designe.

Os asociados adquirirán a condición de socios fundadores, socios numerarios ou socios de honra a teor das seguintes circunstancias:

Terán a consideración de socios fundadores aqueles que participen no acto de constitución da Asociación.

Terán a consideración de socios numerarios aqueles que ingresen na Asociación tras a súa constitución.

Terán a consideración de socios de honra aqueles que, polo seu prestixio ou por contribuír en forma relevante aos obxectivos desta Asociación, se fagan acredores de tal distinción e fosen nomeados como tales, polos seus especiais méritos, nunha Asemblea Xeral Ordinaria.

Artigo 8. Dereitos dos Asociados:

8.1. Os socios fundadores e numerarios gozarán dos seguintes dereitos:

8.1.1. Tomar parte activa en cuantos actos organice a Asociación en cumprimento dos seus fins.

8.1.2. Asistir por si ou debidamente representados (debendo achegar a autorización escrita da representación ao comezo das reunións) con voz e voto ás Asembleas Xerais tanto ordinarias como extraordinarias que se celebren.

8.1.3. Participar como electores ou candidatos nas eleccións ás Xuntas Directivas. Só poderán participar como candidatos ás devanditas eleccións as persoas físicas que comunicasen á Secretaría da Asociación o seu desexo de participar como tales polo menos con dúas semanas de antelación á data de celebración da Asemblea Xeral na que estea prevista a votación. Na devandita comunicación deberá facerse mención sobre se a candidatura é a título persoal ou é en representación dalgunha persoa xurídica ou órgano institucional, nese caso deberá acreditar de modo que dea fe a dita representación.

8.1.4. Desempeñar, con representación suficiente, cantas delegacións lle sexan confiadas pola Xunta Directiva para o cumprimento de determinados fins sociais.

8.1.5. Formular propostas á Xunta Directiva, ou directamente á Asemblea Xeral Ordinaria, debendo contar neste caso co apoio explícito por escrito do 15% dos asociados.

8.1.6. Gozar de todos os servizos que estableza a Asociación.

8.1.7. Examinar as contas de ingresos e gastos anuais da Asociación, para o que se porán estas á súa disposición 20 días antes da celebración de cada Asemblea Xeral Ordinaria.

8.1.8. Recibir información sobre os acordos adoptados polos órganos da Asociación.

8.2. Os socios de honra gozarán dos citados dereitos outorgados aos socios fundadores e numerarios con excepción do dereito ao voto nas Asembleas Xerais e da súa participación corno electores ou candidatos nas eleccións ás Xuntas Directivas.

Artigo 9. Os Asociados terán os seguintes deberes:

9.1. Cumprir o establecido nos presentes estatutos e acatar os acordos validamente adoptados nas Asembleas Xerais e a Xunta Directiva.

9.2. Cooperar co labor e fins da Asociación, e contribuír a preservar o seu bo nome e prestixio.

9.3. Satisfacer as cotas ordinarias e extraordinarias que se fixen para as persoas físicas e para as persoas xurídicas nas contías que determine a Asemblea Xeral. Os socios de honra quedan exonerados desta obriga.

9.4. Desempeñar, de ser o caso, as obrigas inherentes ao cargo que ocupen.

Artigo 10. Os cesamentos na condición de asociados produciranse nos seguintes casos:

10.1. Por decisión da Xunta Directiva ante incumprimentos inxustificados das obrigas apuntadas no artigo anterior. Contra a devandita decisión os afectados contarán cun prazo de dous meses para recorrela ante a seguinte Asemblea Xeral Ordinaria, que deberá incluír na súa orde do día a ratificación ou desestimación da decisión de expulsión.

10.2. Cando voluntariamente así o soliciten á Xunta Directiva.

10.3. Cando, por causas a eles imputables, incumpran as súas obrigas do pagamento das cotas ou o atrasen durante un período superior aos seis meses.

Capítulo IV
Observadores institucionais

Artigo 11. Con obxecto de facilitar e fomentar a colaboración, nos fins da Asociación, de institucións interesadas no desenvolvemento da terminoloxía, poderanse nomear como Observadores institucionais a aquelas institucións ou órganos das mesmas que, tras tramítelos de rigor e previa manifestación do interese en participar como tales nas tarefas da Asociación, se consideren como merecedoras de tal nomeamento.

Os Observadores institucionais poderán participar con voz pero sen voto nas Asembleas Xerais da Asociación, integrarse nas Comisións e colaborar, na forma que se estableza, nas actividades desenvolvidas pola Asociación.

Capítulo V
Órganos de goberno

Artigo 12. A Asociación contará cos seguintes órganos:

(a) Asemblea Xeral
(b) Xunta Directiva
(c) Comisións

Artigo 13. A Asemblea Xeral será o órgano supremo da Asociación e estará composta por todos os asociados. As reunións da devandita Asemblea Xeral terán o carácter de ordinarias ou extraordinarias.

Artigo 14. A Asemblea Xeral celebrada con carácter de ordinaria reunirase unha vez ao ano A súa convocatoria será efectuada pola Xunta Directiva polo menos con 20 días de antelación á súa celebración, mediante comunicación escrita a cada un dos asociados na que se fará constar a orde do día da reunión e o lugar, data e hora de celebración para a primeira e segunda convocatoria (debendo mediar entre ambas un prazo mínimo de media hora) A documentación dos asuntos que deban de ser sometidos á deliberación ou información da Asemblea deberá ser remitida ou posta a disposición dos asociados (cando isto sexa aconsellable polo seu volume ou características) previamente á súa celebración e con suficiente antelación.

Artigo 15. A Asemblea Xeral celebrada con carácter de Extraordinaria reunirase cando o xulgue oportuno a Xunta Directiva ou a petición do 20% dos asociados, quen deberán facer chegar a dita petición á Xunta Directiva expondo os motivos da mesma e a proposta a debater que deberá incluírse na orde do día. En ambos os casos a convocatoria deberá reunir os requisitos contidos no artigo anterior.

Artigo 16. Competencias da Asemblea Xeral.

16.1. A Asemblea Xeral celebrada con carácter de Ordinaria terá as seguintes competencias:

16.1.1. O coñecemento da actuación da Xunta Directiva en relación coa función que os estatutos lle teñen encomendada e a aprobación da súa xestión.

16.1.2. A elección e renovación ordinaria dos membros da Xunta Directiva e o nomeamento de novos membros da Xunta Directiva cando no momento da súa celebración existan vacantes nela, previa inclusión na orde do día da proposta de cubrir as ditas vacantes.

16.1.3. O exame e aprobación, se procedese, da memoria, balance e orzamentos anuais de ingresos e gastos, e o establecemento ou modificación das cotas ordinarias e, de ser o caso, a imposición das cotas extraordinarias (cando isto se precise para cubrir necesidades específicas), que deberán aboar as persoas físicas e as persoas xurídicas.

16.1.4. A aprobación ou rexeitamento das propostas que se promovan regulamentariamente pola Xunta Directiva ou polos asociados segundo o previsto nos presentes Estatutos.

16.1.5. A decisión de ratificar ou desestimar as decisións da Xunta Directiva, de cesar a algún socio na súa condición de asociado cando esta decisión fose recorrida por el.

16.1.6. A creación e supresión de Comisións e o nomeamento, ou delegación de nomeamento á Xunta Directiva, dos seus responsables.

16.1.7. O nomeamento de socios de honra.

16.1.8. A solicitude de declaración de utilidade pública.

16.1.9. Calquera outra que non sexa de competencia exclusiva da Asemblea Xeral celebrada con carácter de Extraordinaria.

16.2. A Asemblea Xeral celebrada con carácter de Extraordinaria terá as seguintes competencias:

16.2.1. A elección e renovación extraordinaria da Xunta Directiva e o nomeamento de novos membros para a Xunta Directiva cando se precisen cubrir vacantes con urxencia.

16.2.2. A modificación dos Estatutos. As propostas de modificación deberán presentarse por escrito no domicilio social polo menos con 30 días de antelación á celebración da Asemblea.

16.2.3. A disposición e alleamento de bens.

16.2.4. A constitución de Federacións ou o ingreso nelas.

16.2.5. A disolución da Asociación e o nomeamento da Comisión liquidadora.

16.2.6. A elección dunha nova Xunta Directiva que substitúa á dimitida cando se produza este suposto.

16.2.7. A imposición de cotas extraordinarias para cubrir necesidades urxentes.

16.2.8. A adopción de acordos sobre propostas formuladas pola Xunta Directiva ou polos socios segundo o estipulado nos presentes Estatutos.

16.2.9. Na Asemblea Xeral celebrada con carácter de Extraordinaria só poderán discutirse e tomarse acordos sobre aqueles asuntos que motivasen a súa celebración e estean incluídos na Orde do día.

Artigo 17. Para que a Asemblea Xeral celebrada con carácter de Ordinaria estea validamente constituída será necesario que concorran a ela a maioría de asociados con dereito a voto (presentes ou representados) en primeira convocatoria. En segunda convocatoria quedará validamente constituída calquera que sexa o número de asociados concorrentes.
Os acordos adoptaranse unha vez constituída a Asemblea por maioría simple de entre os presentes e representados no momento de cada votación.

Artigo 18. Para que a Asemblea Xeral celebrada con carácter de Extraordinaria estea validamente constituída será necesario que concorran a ela a maioría de asociados con dereito a voto (presentes ou representados) en primeira convocatoria. En segunda convocatoria quedará validamente constituída calquera que sexa o número de asociados concorrentes.

Os acordos adoptaranse, unha vez constituída a Asemblea por maioría de dous terzos dos presentes ou representados no momento de cada votación.

Artigo 19. A Xunta Directiva é o órgano colexiado que ostenta a representación da Asociación e estará constituída por 7 membros (persoas físicas) elixidos a título persoal ou en representación dunha persoa xurídica ou órgano institucional, na correspondente Asemblea Xeral.

Os membros da Xunta Directiva elixidos en representación dunha persoa xurídica ou órgano institucional perderán a dita condición ao cesaren, calquera que sexa a causa, na devandita representación, e quedará vacante o seu posto na Xunta Directiva ao producirse a dita circunstancia ata que a Asemblea Xeral proceda, tras os trámites de rigor, a cubrir a vacante.

Todos os cargos que compoñan a Xunta Directiva serán gratuítos.

Na primeira reunión da Xunta Directiva elixiranse os seus membros os cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario e Tesoureiro.

Os compoñentes da Xunta Directiva serán elixidos por un período de tres anos e renovaranse a medias, podendo ser reelixidos para períodos sucesivos sen limitación ningunha. A primeira renovación recaerá sobre a metade dos membros da Xunta, seleccionados por sorteo, permanecendo o resto por un novo período de tres anos.

Artigo 20. A Xunta Directiva terá as seguintes funcións:

20.1. Dirixir e administrar a Asociación coas máis amplas facultades, nomear coordinadores, asesores e membros das comisións, designar aos responsables das comisións previo acordo da Asemblea Xeral, delegar funcións (nomeando os comisionados que estime oportunos aos que outorgará os poderes necesarios para actuar en temas concretos) para o cumprimento dos fins e marcha da Asociación e elaborar o Regulamento do seu réxime interior e decidir o cambio de domicilio social da Asociación naqueles supostos en que as circunstancias o aconsellen.

20.2. Executar os acordos da Asemblea Xeral e elaborar e someter á súa aprobación os Orzamentos anuais e estado de contas.

20.3. O exercicio asociativo e económico será anual e o seu peche terá lugar o 31 de decembro de cada ano.

20.4 Convocar regulamentariamente as Asembleas Xerais tanto Ordinarias como Extraordinarias, establecendo a súa orde do día, incluíndo nela tanto as súas propostas como aqueloutras formuladas polos socios segundo do estipulado nos presentes Estatutos e executar os acordos adoptados polas Asembleas Xerais.

20.5. Resolver sobre a admisión de novos asociados.

20.6. Dirixir e ordenar os servizos da Asociación e contratar ou cesar ao persoal auxiliar que estea ao seu servizo.

20.7. Aceptar doazóns, legados, subvencións, etc.

20.8. Vixiar, cumprir e facer cumprir as normas legais impostas á Asociación e cumprir as disposicións establecidas nos presentes estatutos e interpretalos para a súa mellor observancia.

20.9. Propor á Asemblea Xeral o nomeamento de socios de honra.

20.10. Convidar a participar como Observadores institucionais da Asociación a aquelas institucións das que se estime conveniente a súa colaboración e proceder ao nomeamento das que acepten a invitación ou daqueloutras que así o soliciten e reúnan as características adecuadas para o devandito nomeamento.

20.11. Resolver todos aqueles asuntos que non competan de forma expresa a outro órgano da Asociación.

Artigo 21. A Xunta Directiva reunirase ordinariamente cantas veces se considere necesario pola maioría dos seus membros e polo menos cunha periodicidade trimestral e con carácter extraordinario cando así o soliciten polo menos a terceira parte dos seus compoñentes.

Os acordos adoptaranse por maioría simple dos asistentes no momento da votación, e será precisa a presenza dun mínimo da metade de membros da Xunta.

Artigo 22. O Presidente da Xunta Directiva terá as facultades de: representar legalmente á Asociación en toda clase de actos e ante terceiras persoas; convocar, presidir e levantar as sesións da Xunta Directiva e Asemblea Xeral e dirixir as deliberacións dunha e outra; ordenar pagamentos e autorizar coa súa sinatura os documentos, actas e correspondencia; e adoptar as medidas urxentes que se precisen para a boa marcha da Asociación, sen prexuízo de dar conta delas á Xunta Directiva.

O Vicepresidente substituirá ao Presidente en ausencia deste e terá durante a devandita substitución as mesmas atribucións ca el.

O Secretario terá ao seu cargo a dirección dos traballos administrativos da Asociación, atopándose entre os mesmos a expedición de certificacións; o mantemento e custodia dos libros de actas e de socios; o control dos ficheiros e a documentación relacionada coa Asociación; e a comunicación ás autoridades das preceptivas informacións sobre a marcha da Asociación.

O Tesoureiro recadará e custodiará os fondos económicos pertencentes á Asociación, dará cumprimento ás ordes de pagamento que expida o Presidente; farase cargo da xestión dos aspectos fiscais da Asociación; e manterá ao día os libros de contabilidade.

Os Vogais terán as obrigas propias do seu cargo como membros da Xunta Directiva así como as que a propia Xunta lles encomende.

Artigo 23. No caso de que se producise a renuncia colectiva da metade máis un dos compoñentes da Xunta Directiva considerarase a esta dimitida na súa totalidade. Os membros aínda non dimitidos convocarán de forma inmediata unha Asemblea Xeral Extraordinaria, cos requisitos previstos para iso nos presentes Estatutos, continuando en funcións ata que se designe nova Xunta Directiva.

Artigo 24. As Comisións terán unha finalidade específica que deberá ser determinada pola Asemblea Xeral na que se aprobe a súa creación, e deberán dar periodicamente conta das súas actividades e do grao de cumprimento dos seus obxectivos á Xunta Directiva. A duración da súa actividade poderá quedar limitada a un período ou ao cumprimento dunha tarefa concreta. A súa organización e funcionamento establecerase, en función dos obxectivos para os que foron creadas, por acordo da maioría dos seus membros
Os membros compoñentes das Comisións serán designados pola Asemblea Xeral que acorde a súa creación ou, na súa falta, pola Xunta Directiva podendo figurar entre os elixidos persoas que non ostenten a consideración de asociación. Os cesamentos dos membros das Comisións, durante a súa duración, poderán producirse por decisión unilateral das persoas que ostenten a dita condición ou por acordo do órgano da Asociación que os nomeou.

Capítulo VI
Réxime económico

Artigo 25. A Asociación terá patrimonio propio e financiarase cos seguintes recursos:

(a) As cotas ordinarias dos seus asociados.

(b) As cotas extraordinarias, doazóns, legados ou subvencións que reciban de entes públicos ou de persoas ou institucións privadas.

(c) Os ingresos que se produzan das actividades da Asociación.

(d) Os xuros que se produzan do investimento dos fondos anteriores.

(e) Os préstamos autorizados polas Asembleas Xerais e reflectidos nos orzamentos anuais ordinarios ou nas ampliacións extraordinarias dos mesmos.

No momento da súa creación, o patrimonio funcional da Asociación é inexistente.

O orzamento anual da Asociación non poderá exceder, ao iniciar a súa actividade de dous millóns de pesetas.

Artigo 26. Os fondos da Asociación serán depositados nunha entidade bancaria ao seu nome.

Artigo 27. A Asociación non poderá destinar os seus fondos a fins distintos dos establecidos nos presentes Estatutos.

Artigo 28. Aos efectos da Asociación enténdese como período económico o comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de cada ano natural.

Capítulo VII
Disolución e liquidación da sociedade

Artigo 29. A Asociación poderá ser disolta pola autoridade competente segundo as causas que contemplan as leis vixentes ou por acordo adoptado na Asemblea Xeral Extraordinaria convocada para o efecto.

Artigo 30. O Patrimonio da Asociación, unha vez atendidas e extinguidas as cargas e obrigas pendentes será destinado a outras Asociacións con similares obxectivos programáticos.

Artigo 31. En caso de liquidación, a Asemblea Xeral nomeará unha comisión liquidadora encargada de realizar os trámites pertinentes.

Disposición adicional

En todo o non previsto nos presentes Estatutos aplicarase o regulado na Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación e disposicións complementarias da mesma.

Soria, 18 de setembro de 2015

Asinantes:

Presidenta Guadalupe Aguado de Cea
Vicepresidenta Mercè Lorente Casafont
Secretario Joaquín García Palacios
Tesoureira Chelo Vargas Sierra
Vocal Amparo Alcina Caudet
Vocal Purificación Fernández Nistal
Vocal Manuel Martí Sánchez