Associació Espanyola de Terminologia (AETER)

E S T A T U T S
Modificació aprovada en assemblea el 18 de setembre de 2015

Capítol I
Disposicions generals

Article 1. Es constitueix la «Associació Espanyola de Terminologia». El seu domicili social és l’Institut Interuniversitari de Llengües Modernes Aplicades (IULMA) de la Universitat d’Alacant. Campus de Sant Vicent del Raspeig. Apt. 99. 03080 Alacant.

L’àmbit territorial de l’Associació serà Espanya, tot i que les seves activitats puguin tenir una projecció en l’àmbit internacional.

Article 2. L’Associació s’acull, pel que fa al Règim jurídic aplicable, a l’article 22 de la Constitució Espanyola, a la Llei d’Associacions 191/1964, de 24 de desembre, i normes complementàries del Decret 1440/65, de 20 de maig, a la legislació vigent i als presents Estatuts.

Article 3. L’Associació tindrà capacitat jurídica pròpia i independent de la de cadascun dels seus associats i gaudirà de plena capacitat d’obrar, i pot adquirir, posseir i disposar de tota classe de béns i dret.
En virtut de la seva llibertat d’acció l’Associació podrà constituir federacions o ingressar en aquelles amb les quals comparteixi objectius comuns.

Article 4. L’Associació es constitueix per temps indefinit i sense fins lucratius.

Capítol II
Fins

Article 5. L’Associació té com a fins:

5.1. Estimular el desenvolupament i difusió de la terminologia tant en la seva vessant teòrica com en la pràctica.

5.2. Afavorir el desenvolupament harmònic de les llengües espanyoles en els àmbits cientificotècnics nacional i internacional.

5.3. Promoure la producció i harmonització de recursos terminològics de tota mena, col·laborar amb els grups existents que treballen en aquest camp i fomentar la realització de treballs de terminologia i investigació terminològica en les llengües d’Espanya, per a profit tant d’institucions públiques com privades.

5.4. Fomentar l’adaptació de la terminologia espanyola a les expressions sorgides dels avenços tècnics i científics, l’elaboració de lèxics, glossaris i vocabularis sectorials especialitzats, i l’increment de la producció i difusió de bases de dades terminològiques en què s’inclogui la terminologia cientificotècnica en les llengües d’Espanya i la seva traducció a altres llengües.

5.5 Establir relacions de cooperació i intercanvi amb organismes de països i comunitats de parla hispana per afavorir la coordinació de l’ús comú de la llengua en les matèries relacionades amb la creació i investigació terminològiques.

5.6. Establir relacions de cooperació amb organitzacions, associacions i grups de treball nacionals, estrangers o internacionals, governamentals o no, significatius en l’àmbit de la terminologia, especialment amb aquells relatius a llengües neollatines.

Article 6. En compliment de la seva finalitat l’Associació podrà dur a terme les següents activitats:

6.1. Realitzar campanyes d’informació dissenyades per sensibilitzar tant el públic en general com, específicament, els acadèmics, científics, investigadors i màxims responsables de les institucions públiques i privades generadores o consumidores d’aquesta terminologia, sobre la importància de la terminologia i, per tant, de la investigació terminològica.

6.2. Promoure l’intercanvi d’informació sobre activitats terminològiques, per mitjà de qualssevol mitjans tècnics, amb els grups, associacions i organitzacions, especialitzats en el camp de la terminologia, dels països o comunitats de parla hispana.

6.3. Fomentar l’elaboració de publicacions, edicions i material audiovisual informàtic relacionat amb els fins de l’Associació.

6.4. Donar suport a l’organització de conferències, esdeveniments i tallers de treball sobre temes d’interès per a la terminologia.

6.5. Promoure la creació de grups de treball especialitzats en temes i àrees específics en el camp de la terminologia, i participar en els existents.

6.6. Afavorir la producció i harmonització de nous recursos terminològics.

6,7. Fomentar i donar suport a la recerca terminològica així com sobre els temes relacionats amb aquesta.

6,8. Cooperar amb institucions nacionals, estrangeres o internacionals, governamentals o no, que tinguin finalitats similars a les de l’Associació.

6.9. Promoure l’execució de projectes d’àmbit internacional, nacional, autonòmic o regional en el camp de la terminologia.

6.10. Participar en activitats d’assessorament, assistència tècnica i formació terminològica.

6.11. Fomentar la formació i capacitació d’aquelles persones l’activitat de les quals estigui, directament o indirectament, relacionada amb la terminologia, i afavorir el reconeixement acadèmic i professional de l’ensenyament de la terminologia a escala nacional i internacional.

6.12. Demanar els recursos necessaris per a la consecució dels seus objectius.

6.13. Realitzar totes les altres activitats que s’estimin convenients i siguin compatibles amb els fins de l’Associació.

Capítol III
Dels associats

Article 7. Tindran la condició d’associats tant les persones naturals i jurídiques com els òrgans de les institucions públiques i privades que, amb plena capacitat d’obrar, sol·licitin la seva incorporació a l’Associació i compleixin els requisits formals d’inscripció a la mateixa.

Les persones jurídiques i els òrgans de les institucions incorporats a l’Associació tindran els mateixos drets i deures que les persones naturals amb les excepcions del pagament de la quota social, l’import de la qual podrà ser diferent per a uns o altres, i de la participació com a membres de la Junta Directiva, que queda reservada per a persones físiques determinades que actuaran bé a títol personal o bé en nom de la institució que representen, quan així ho hagin fet constar en presentar-se com a candidats a la Junta Directiva, i mentre es mantingui aquesta representació.

Les persones jurídiques han d’estar representades pel seu director, o càrrec equivalent, o per la persona que aquest designi per a la seva representació, i els òrgans institucionals pel responsable dels mateixos o per qui aquest designi.

Els associats adquiriran la condició de socis fundadors, socis numeraris o socis d’honor d’acord amb les següents circumstàncies:

Tindran la consideració de socis fundadors aquells que participin en l’acte de constitució de l’Associació.

Tindran la consideració de socis numeraris aquells que ingressin a l’Associació després de la constitució de la mateixa.

Tindran la consideració de socis d’honor aquells que, pel seu prestigi o per haver contribuït de forma rellevant als objectius d’aquesta Associació, es facin creditors de tal distinció i hagin estat nomenats com a tals, per les seves especials mèrits, en una Assemblea General Ordinària.

Article 8. Drets dels Associats:

8.1. Els socis fundadors i numeraris gaudiran dels següents drets:

8.1.1. Prendre part activa en tots els actes que organitzi l’Associació en compliment dels seus fins.

8.1.2. Assistir per ells mateixos o degudament representats (havent d’aportar l’autorització escrita de la representació a l’inici de les reunions) amb veu i vot a les assemblees generals tant ordinàries com extraordinàries que se celebrin.

8.1.3. Participar com a electors o candidats a les eleccions a les juntes directives. Només podran participar com a candidats a aquestes eleccions les persones físiques que hagin comunicat a la Secretaria de l’Associació el desig de participar-hi com a tals com a mínim amb dues setmanes d’antelació a la data de celebració de l’Assemblea General on estigui prevista la votació. En aquesta comunicació s’ha de fer esment sobre si la candidatura és a títol personal o és en representació d’alguna persona jurídica o òrgan institucional, i en aquest cas haurà d’acreditar fefaentment la representació.

8.1.4. Exercir, amb representació suficient, totes les delegacions que els siguin confiades per la Junta Directiva per al compliment de determinats fins socials.

8.1.5. Formular propostes a la Junta Directiva, o directament a l’Assemblea General Ordinària, havent de comptar en aquest cas amb el suport explícit per escrit del 15% dels associats.

8.1.6. Gaudir de tots els serveis que estableixi l’Associació.

8.1.7. Examinar els comptes d’ingressos i despeses anuals de l’Associació; per a això es posaran aquests a la seva disposició 20 dies abans de la celebració de cada Assemblea General Ordinària.

8.1.8. Rebre informació sobre els acords adoptats pels òrgans de l’Associació.

8.2. Els socis d’honor gaudiran dels esmentats drets atorgats als socis fundadors i numeraris amb excepció del dret a vot en les assemblees generals i de la seva participació com a electors o candidats a les eleccions a les Juntes Directives.

Article 9. Els Associats tindran els següents deures:

9.1. Complir el que estableixen els presents Estatuts i acatar els acords vàlidament adoptats en les assemblees generals i la Junta Directiva.

9.2. Cooperar amb la tasca i fins de l’Associació, i contribuir a preservar el bon nom i prestigi d’aquesta.

9.3. Satisfer les quotes ordinàries i extraordinàries que es fixin per a les persones físiques i per a les persones jurídiques en les quanties que determini l’Assemblea General. Els socis d’honor queden exonerats d’aquesta obligació.

9.4. Exercir, si escau, les obligacions inherents al càrrec que ocupin.

Article 10. Els cessaments a la condició d’associats es produiran en els següents casos:

10.1. Per decisió de la Junta Directiva davant d’incompliments injustificats de les obligacions ressenyades en l’article anterior. Contra aquesta decisió els afectats tindran un termini de dos mesos per recórrer-la davant la següent Assemblea General Ordinària, que ha d’incloure en el seu ordre del dia la ratificació o desestimació de la decisió d’expulsió.

10.2. Quan voluntàriament així ho sol·licitin a la Junta Directiva.

10.3. Quan, per causes imputables a ells, incompleixin les seves obligacions de pagament de les quotes o les retardin durant un període superior als sis mesos.

Capítol IV
Observadors institucionals

Article 11. A fi de facilitar i fomentar la col·laboració, en els fins de l’Associació, d’institucions interessades en el desenvolupament de la terminologia, es podran nomenar com a Observadors Institucionals aquelles institucions o òrgans d’aquestes que, després dels tràmits de rigor i prèvia manifestació de l’interès de participar com a tals en les tasques de l’Associació, es considerin mereixedores d’aquest nomenament.

Els Observadors Institucionals podran participar amb veu però sense vot en les assemblees generals de l’Associació, integrar-se en les comissions i col·laborar, en la forma que s’estableixi a l’efecte, en les activitats desenvolupades per l’Associació.

Capítol V
Òrgans de govern

Article 12. L’Associació tindrà els següents òrgans:

(A) Assemblea General
(B) Junta Directiva
(C) Comissions

Article 13. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’Associació i estarà composta per tots els associats. Les reunions d’aquesta Assemblea General tindran el caràcter d’ordinàries o extraordinàries.

Article 14. L’Assemblea General celebrada amb caràcter d’Ordinària es reunirà una vegada a l’any. La seva convocatòria serà efectuada per la Junta Directiva com a mínim amb 20 dies d’antelació a la seva celebració, mitjançant comunicació escrita a cadascun dels associats, en la qual es farà constar l’ordre del dia de la reunió i el lloc, data i hora de celebració per a la primera i segona convocatòria (havent de passar entre ambdues un temps mínim de mitja hora). La documentació dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la deliberació o informació de l’Assemblea haurà de ser remesa o posada a disposició dels associats (quan això sigui aconsellable pel seu volum o característiques) prèviament a la celebració de l’Assemblea i amb suficient antelació.

Article 15. L’Assemblea General celebrada amb caràcter d’Extraordinària es reunirà quan ho jutgi oportú la Junta Directiva o a petició del 20% dels associats, els quals hauran de fer arribar aquesta petició a la Junta Directiva exposant-ne els motius i la proposta a debatre que s’ha d’incloure en l’ordre del dia. En ambdós casos la convocatòria haurà de reunir els requisits continguts en l’article anterior.

Article 16. Competències de l’Assemblea General.

16.1. L’Assemblea General celebrada amb caràcter de Ordinària tindrà les següents competències:

16.1.1. El coneixement de l’actuació de la Junta Directiva en relació amb la funció que els estatuts li tenen encomanada i l’aprovació de la seva gestió.

16.1.2. L’elecció i renovació ordinària dels membres de la Junta Directiva i el nomenament de nous membres de la Junta Directiva quan en el moment de la seva celebració hi hagi vacants, prèvia inclusió en l’ordre del dia de la proposta de cobrir aquestes vacants.

16.1.3. L’examen i aprovació, si escau, de la memòria, balanç i pressupostos anuals d’ingressos i despeses, i l’establiment o modificació de les quotes ordinàries i, si escau, la imposició de les quotes extraordinàries (quan això sigui necessari per a cobrir necessitats específiques), que hauran d’abonar les persones físiques i les persones jurídiques.

16.1.4. L’aprovació o rebuig de les propostes que es promoguin reglamentàriament per la Junta Directiva o pels associats segons el previst en els presents Estatuts.

16.1.5. La decisió de ratificar o desestimar les decisions de la Junta Directiva, de cessar algun soci en la seva condició d’associat quan aquesta decisió hagi estat recorreguda pel mateix soci.

16.1.6. La creació i supressió de comissions i el nomenament, o delegació de nomenament a la Junta Directiva, dels responsables corresponents.

16.1.7. El nomenament de socis d’honor.

16.1.8. La sol·licitud de declaració d’utilitat pública.

16.1.9. Qualsevol altra que no sigui de competència exclusiva de l’Assemblea General celebrada amb caràcter d’Extraordinària.

16.2. L’Assemblea General celebrada amb caràcter d’Extraordinària tindrà les següents competències:

16.2.1. L’elecció i renovació extraordinària de la Junta Directiva i el nomenament de nous membres per a la Junta Directiva quan es necessitin cobrir urgentment les vacants que s’hi hagin produït.

16.2.2. La modificació dels Estatuts. Les propostes de modificació s’hauran de presentar per escrit al domicili social com a mínim amb 30 dies d’antelació a la celebració de l’Assemblea.

16.2.3. La disposició i alienació de béns.

16.2.4. La constitució de federacions o l’ingrés en les mateixes.

16.2.5. La dissolució de l’Associació i el nomenament de la Comissió Liquidadora.

16.2.6. L’elecció d’una nova Junta Directiva que substitueixi la dimitida quan es produeixi aquest supòsit.

16.2.7. La imposició de quotes extraordinàries per a cobrir necessitats urgents.

16.2.8. L’adopció d’acords sobre propostes formulades per la Junta Directiva o pels socis d’acord amb allò establert en aquests Estatuts.

16.2.9. A l’Assemblea General celebrada amb caràcter d’Extraordinària només podran discutir i prendre acords sobre aquells assumptes que hagin motivat la seva celebració i es trobin inclosos en l’ordre del dia.

Article 17. Perquè l’Assemblea General celebrada amb caràcter d’Ordinària estigui vàlidament constituïda caldrà que hi concorrin la majoria d’associats amb dret a vot (presents o representats) en primera convocatòria. En segona convocatòria quedarà vàlidament constituïda sigui quin sigui el nombre d’associats concurrents.
Els acords s’adoptaran un cop constituïda l’Assemblea per majoria simple d’entre els presents i representats en el moment de cada votació.

Article 18. Perquè l’Assemblea General celebrada amb caràcter d’Extraordinària estigui vàlidament constituïda caldrà que hi concorrin la majoria d’associats amb dret a vot (presents o representats) en primera convocatòria. En segona convocatòria quedarà vàlidament constituïda sigui quin sigui el nombre d’associats concurrents.

Els acords s’adoptaran un cop constituïda l’Assemblea per majoria de dos terços dels presents o representats en el moment de cada votació.

Article 19. La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat que té la representació de l’Associació i estarà constituïda per 7 membres (persones físiques) elegits a títol personal o en representació d’una persona jurídica o òrgan institucional, en la corresponent Assemblea General.

Els membres de la Junta Directiva elegits en representació d’una persona jurídica o òrgan institucional perdran aquesta condició quan cessi, sigui quina sigui la causa, aquesta representació, i quedarà vacant el seu lloc a la Junta Directiva en produir-se aquesta circumstància fins que l’Assemblea General procedeixi, després dels tràmits de rigor, a cobrir aquesta vacant.

Tots els càrrecs que componen la Junta Directiva seran gratuïts.

En la primera reunió de la Junta Directiva s’elegiran entre els seus membres els càrrecs de president, vicepresident, secretari i tresorer.

Els components de la Junta Directiva seran elegits per un període de tres anys i es renovaran per meitats, i poden ser reelegits per períodes successius sense cap limitació. La primera renovació recaurà sobre la meitat dels membres de la Junta, seleccionats per sorteig, romanent la resta per a un nou període de tres anys.

Article 20. La Junta Directiva tindrà les funcions següents:

20.1. Dirigir i administrar l’Associació amb les facultats més àmplies, nomenar coordinadors, assessors i membres de les comissions, designar els responsables de les comissions previ acord de l’Assemblea General, delegar funcions (anomenant els comissionats que estimi oportuns, als quals atorgarà els poders necessaris per actuar en temes concrets) per al compliment dels fins i bon funcionament de l’Associació i elaborar el Reglament del seu règim interior i decidir el canvi de domicili social de l’Associació en aquells supòsits en què les circumstàncies ho aconsellin.

20.2. Executar els acords de l’Assemblea General i elaborar i sotmetre a la seva aprovació els pressupostos anuals i l’estat de comptes.

20.3. L’exercici associatiu i econòmic serà anual i el seu tancament tindrà lloc el 31 de desembre de cada any.

20.4 Convocar reglamentàriament les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, establint-ne l’ordre del dia incloent-hi tant les seves propostes com aquelles altres formulades pels socis d’acord amb el que estableixen els presents Estatuts, i executar els acords adoptats per les assemblees generals.

20.5. Resoldre sobre l’admissió de nous associats.

20.6. Dirigir i ordenar els serveis de l’Associació i contractar o cessar el personal auxiliar que estigui al seu servei.

20.7. Acceptar donacions, llegats, subvencions, etc.

20.8. Vigilar, complir i fer complir les normes legals imposades a l’Associació i complir les disposicions establertes en els presents estatuts i interpretar-los per a la seva millor observança.

20.9. Proposar a l’Assemblea General el nomenament de socis d’honor.

20.10. Convidar a participar com a Observadors institucionals de l’Associació aquelles institucions de les quals s’estimi convenient la seva col·laboració i procedir al nomenament de les que acceptin aquesta invitació o d’aquelles altres que així ho sol·licitin i reuneixin les característiques adequades per a aquest nomenament.

20.11. Resoldre tots aquells assumptes que no siguin competència de forma expressa d’un altre òrgan de l’associació.

Article 21. La Junta Directiva es reunirà ordinàriament totes les vegades que es consideri necessari per la majoria dels seus membres i com a mínim amb una periodicitat trimestral i amb caràcter extraordinari quan així ho sol·licitin com a mínim la tercera part dels seus components.

Els acords s’adoptaran per majoria simple dels assistents en el moment de la votació i amb la presència d’un mínim de la meitat de membres de la Junta.

Article 22. El president de la Junta Directiva tindrà les facultats de: representar legalment l’Associació en tota classe d’actes i davant de terceres persones; convocar, presidir i aixecar les sessions de la Junta Directiva i l’Assemblea General i dirigir les deliberacions de l’una i l’altra; ordenar pagaments i autoritzar amb la seva signatura els documents, actes i correspondència; i adoptar les mesures urgents que calguin per a la bona marxa de l’Associació, sens perjudici de donar compte d’aquestes mesures a la Junta Directiva.

El vicepresident substituirà el president en absència d’aquest i tindrà durant la substitució les mateixes atribucions que ell.

El secretari tindrà al seu càrrec la direcció dels treballs administratius de l’Associació, entre els quals hi ha l’expedició de certificacions; l’administració i custòdia dels llibres d’actes i de socis; el control dels fitxers i la documentació relacionada amb l’Associació, i la comunicació a les autoritats de les preceptives informacions sobre la marxa de l’Associació.

El tresorer recaptarà i custodiarà els fons dineraris pertanyents a l’Associació, donarà compliment a les ordres de pagament que expedeixi el president es farà càrrec de la gestió dels aspectes fiscals de l’Associació i mantindrà al dia els llibres de comptabilitat.

Els vocals tindran les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de la Junta Directiva així com les que la mateixa Junta els encomani.

Article 23. En el cas que es produís la renúncia col·lectiva de la meitat més un dels components de la Junta Directiva, es considerarà que la Junta ha dimitit en la seva totalitat. Els membres encara no dimitits convocaran de forma immediata una Assemblea General Extraordinària, amb els requisits previstos per a això en aquests Estatuts, i continuaran en funcions fins que es designi una nova Junta Directiva.

Article 24. Les comissions tindran una finalitat específica que haurà de ser determinada per l’Assemblea General en la qual s’aprovi la seva creació. Hauran de donar periòdicament compte de les seves activitats i del grau de compliment dels seus objectius a la Junta Directiva. La durada de la seva activitat pot quedar limitada a un període o a l’acompliment d’una tasca concreta. La seva organització i funcionament s’establirà, en funció dels objectius per als quals han estat creades, per acord de la majoria dels seus membres
Els membres components de les comissions seran designats per l’Assemblea General que acordi la seva creació o, si no, per la Junta Directiva, podent figurar entre els elegits persones que no tinguin la consideració d’associació. Els cessaments dels membres de les Comissions, durant la durada d’aquestes, podran produir-se per decisió unilateral de les persones que tinguin aquesta condició o per acord de l’òrgan de l’Associació que els va nomenar.

Capítol VI
Règim econòmic

Article 25. L’Associació tindrà patrimoni propi i es finançarà amb els recursos següents:

(A) Les quotes ordinàries dels seus associats.

(B) Les quotes extraordinàries, donatius, llegats o subvencions que reben d’ens públics o de persones o institucions privades.

(C) Els ingressos que es produeixin de les activitats de l’associació.

(D) Els interessos que es produeixin de la inversió dels fons anteriors.

(E) Els préstecs autoritzats per les assemblees generals i reflectits en els pressupostos anuals ordinaris o en les ampliacions extraordinàries d’aquests pressupostos.

En el moment de la seva creació, el patrimoni funcional de l’Associació és inexistent.

El pressupost anual de l’Associació no podrà excedir, a l’iniciar la seva activitat, els dos milions de pessetes.

Article 26. Els fons de l’Associació seran dipositats en una entitat bancària a nom de la mateixa Associació.

Article 27. L’Associació no podrà destinar els seus fons a fins diferents dels establerts en els presents Estatuts.

Article 28. A l’efecte de l’Associació s’entén com a període econòmic el comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de cada any natural.

Capítol VII
Dissolució i liquidació de la societat

Article 29. L’Associació podrà ser dissolta per l’autoritat competent d’acord amb les causes que preveuen les lleis vigents o per acord adoptat en l’Assemblea General Extraordinària convocada amb aquest efecte.

Article 30 El patrimoni de l’Associació, un cop ateses i extingides les càrregues i obligacions pendents, serà destinat a altres associacions amb similars objectius programàtics.

Article 31. En cas de liquidació, l’Assemblea General nomenarà una comissió liquidadora encarregada de realitzar els tràmits pertinents.

Disposició addicional

En tot allò no previst en els presents Estatuts s’aplicarà el que regula la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació i disposicions complementàries de la mateixa.

Sòria, 18 setembre 2015

Signants:

Presidenta Guadalupe Aguado de Cea
Vicepresidenta Mercè Lorente Casafont
Secretari Joaquín García Palacios
Tresorera Chelo Vargas Sierra
Vocal Amparo Alcina Caudet
Vocal Purificación Fernández Nistal
Vocal Manuel Martí Sánchez