Com fer-se membre d’AETER?

L’Associació Espanyola de Terminologia és una associació que té com a objectiu principal facilitar l’intercanvi científic en matèria de terminologia i llenguatges d’especialitat.

Ser membre de l’Associació proporciona, entre altres avantatges, l’assistència gratuïta a les jornades d’AETER sobre Terminologia i temes afins que s’organitzen anualment.

Poden formar part d’AETER aquelles persones o institucions que així ho sol·licitin, d’acord amb els Estatuts de l’Associació. Els socis institucionals estan representats per una persona de la seva designació, sens perjudici que aquesta última sigui, al seu torn, soci a títol personal. La quota anual és de 30,05 euros per als membres individuals i de 72,12 euros per a les institucions.

El pagament de les quotes s’efectuarà durant el primer trimestre de cada any prèvia recepció de la factura corresponent.

Per tal d’agilitzar els tràmits, el pagament de les quotes només es podrà efectuar de la manera següent:

• mitjançant domiciliació bancària per als membres individuals i els organismes que disposin d’aquesta possibilitat;

• mitjançant transferència al compte de l’Associació únicament per a aquells organismes o institucions que no puguin domiciliar la quota. És important que el número de la factura figuri en el camp Observacions.

Per a ser admesos com a socis, els interessats han d’emplenar en primer lloc el formulari d’inscripció d’aquesta secció seleccionant el tipus d’usuari, que pot ser individual o institucional.

El sol·licitant serà donat d’alta una vegada que aboni la primera quota domiciliada.