Què és AETER?

L’Associació Espanyola de Terminologia (AETER) va ser creada l’any 1997 a Madrid per iniciativa de persones i institucions interessades en l’estudi sobre la terminologia i els llenguatges d’especialitat, i en l’elaboració i consulta de recursos terminològics en espanyol i en les altres llengües d’Espanya.
AETER és una associació d’àmbit nacional, sense ànim de lucre, els objectius principals de la qual són desenvolupar i promoure la Terminologia com a disciplina, estimular l’elaboració de recursos terminològics necessaris i difondre els recursos existents.
AETER organitza regularment jornades de terminologia amb la finalitat de facilitar l’intercanvi científic i conscienciar les entitats generadores i consumidores de terminologia de la importància que aquesta té en la comunicació i la divulgació en àmbits d’especialitat. En aquestes jornades es tracten temes relacionats amb la terminologia en qualsevol dels seus vessants, tant teòriques com pràctiques i aplicades. Igualment, l’Associació participa en reunions, congressos i altres activitats relacionades amb la terminologia i matèries afins.
AETER manté relacions amb organismes, associacions i organitzacions autonòmiques, nacionals i internacionals amb l’objecte d’afavorir la coordinació de l’ús comú de les llengües especialitzades. Forma part de la Xarxa Iberoamericana de Terminologia (RITerm) i de la Xarxa Panllatina de Terminologia (REALITER). És membre, en relació de reciprocitat, de la Societat Catalana de Terminologia (SCATERM).
AETER està oberta a la participació i al l’esforç de tots aquells interessats en la Terminologia en qualsevol dels seus aspectes o vessants. Són membres d’AETER persones a títol individual i institucions molt diverses, entre les quals hi ha la Real Academia Nacional de Medicina i la Real Academia Española, departaments i instituts de diferents universitats, l’Asociación Española de Normalización (UNE), els centres de terminologia d’altres llengües d’Espanya, TERMCAT, UZEI i TERMIGAL, i diverses entitats privades de l’àmbit de les indústries de la llengua i l’edició.
Poden formar part d’AETER aquelles persones o institucions que així ho sol·licitin, d’acord amb els Estatuts de l’Associació. Els socis institucionals estan representats per una persona de la seva designació, sens perjudici que aquesta última sigui, al seu torn, soci a títol personal.