AETER ocupa la secretaria del Comitè Tècnic 191 de l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR)

Presentació

Amb la creació del Comitè 191 de l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR), l’AEN-CTN 191, es compleix un dels objectius de l’Associació Espanyola de Terminologia (AETER), interessada en l’estudi de la terminologia i dels llenguatges d’especialitat, així com en l’elaboració de recursos terminològics en espanyol. La constitució d’aquest comitè, el dia 21 de febrer de 2006, sota els auspicis d’AENOR, és fruit de diferents reunions amb aquest organisme i amb altres persones i entitats preocupades per crear un fòrum que abordés les tasques de la normalització en terminologia per a la llengua espanyola. Des de la seva creació, la presidència electa l’ocupa el Sr. Antonio Colino, Dr. Enginyer Industrial i membre de la Reial Acadèmia d’Enginyeria, i és AETER qui n’assumeix la secretaria.

Els objectius que, en un principi, es va proposar aquest comitè queden reflectits en la definició del seu àmbit d’activitat: “Normalització de la terminologia i del vocabulari científic i tècnic de caràcter general, així com del vocabulari específic d’aquells sectors que ho sol·licitin, amb l’objectiu d’homogeneïtzar les diferències d’interpretació i l’ús del llenguatge. Normalització, també, dels principis, mètodes i aplicacions relatius a la terminologia”. No obstant això, quedaven fora de les competències d’aquest comitè els vocabularis específics que es desenvolupen en altres comitès tècnics de normalització (CTN) d’AENOR. Entre les funcions de l’AEN-CTN 191 hi ha: la proposta d’activitats de normalització, la presa de decisions i aprovació de treballs normatius i la representació nacional en òrgans internacionals encarregats de les tasques terminològiques, com l’ISO-TC 37.

Derivades de la seva integració com a comitè tècnic d’AENOR, el comitè AEN-CTN 191 també assumeix responsabilitats internacionals, com ara les relacions amb l’ISO/TC 37 (Terminologia: principis i coordinació), amb la Comissió Internacional d’Electrotècnia (IEC/TC 1: Terminologia) i amb la Comissió panamericana de Normes Tècniques (COPANT CT 150: Terminologia). Per dur a terme aquestes tasques, l’AEN-CTN 191 es podrà recolzar en subcomitès (SC) o grups de treball (GT) específics formats per experts.

Així mateix, com a comitè tècnic d’AENOR, l’AEN-CTN 191 també desenvolupa les següents activitats:

 • Elaborar i proposar, si escau, els projectes de normes UNE per sotmetre’ls a informació pública
 • Elaborar les propostes de normes UNE per adaptar-les com a normes nacionals
 • Adoptar com a normes nacionals les normes europees que ho requereixin
 • Fomentar l’aplicació de les normes i promoure el desenvolupament i la difusió de la normalització dins del seu àmbit d’activitat

Com a primer objectiu, l’AEN-CTN 191 es va proposar traduir i adoptar com a norma UNE una de les normes bàsiques en Terminologia, la norma internacional ISO 1087-1 Terminology work. Vocabulary. Part 1: Theory and application, i la norma ISO 1087-2 Terminology work. Vocabulary. Part 2: Computer applications. En la traducció inicial d’aquesta norma hi van participar, de forma desinteressada i altruista, diversos membres d’AETER, a qui des d’aquestes línies vull agrair un cop més la seva impagable col·laboració. Després del procés de revisió i homogeneïtzació terminològica, ben aviat seran publicades per AENOR com a Norma UNE.

El comitè AEN-CTN 191 es reuneix, aproximadament, una vegada al trimestre. Entre altres tasques que duu a terme l’AEN-CTN 191 hi ha la revisió dels documents que l’ISO TC 37 envia perquè els corresponents comitès nacionals dels diversos països modifiquin o aprovin, a més d’altres documents redactats per AENOR, amb la finalitat d’unificar els criteris terminològics.

Per tot això, la formació d’aquest comitè vol complir amb un desig llargament anhelat per tots aquells que durant molt de temps han intentat transmetre l’interès estratègic de la terminologia en espanyol i que han estat treballant incansablement en l’àmbit de les llengües d’especialitat. Esperem que tant les empreses com els organismes i institucions que mostren la seva preocupació envers els temes de normalització, els aspectes terminològics i l’adopció d’estàndards en la societat de la informació puguin beneficiar-se d’aquesta iniciativa.

Representants d’AETER a AENOR i al CTN 191

 • M. Teresa Cabré, des de 2003 fins a 2006, com a presidenta d’AETER
 • Guadalupe Aguado, secretària del CTN 191 des de 2006 fins a 2011 (*), per delegació de la Presidència i ratificació de l’Assemblea
 • Antonio Pareja, secretari del CTN 191 des de 2011 fins a l’actualitat, per delegació de la Presidència i ratificació de l’Assemblea

(*) Guadalupe Aguado ocupa la presidència del CTN 191 des de 2011.

Intercanvi de credencials entre AETER i AENOR

Un any després de la seva creació, AETER va passar a formar part de la base associativa d’AENOR que, al mateix temps, també és membre d’AETER des de l’any 2003. Les dues entitats es facturen mútuament aquestes filiacions, de manera que no té impacte en el pressupost d’AETER.

Subcomitès del CTN 191

El CTN 191 és el comitè mirall a Espanya del TC 37 de l’ISO. AENOR és el representant espanyol a l’ISO. El CTN 191 espanyol s’organitza en els mateixos subcomitès i grups de treball que l’ISO.

 • Subcomitè I: Principis i mètodes (estàndards 1087 i 784)
 • Subcomitè III: Sistemes de gestió de terminologia, coneixement i continguts
 • Subcomitè IV: Gestió de recursos lingüístics
 • Subcomitè V: Traducció, interpretació i tecnologia relacionada

Accés al web AENOR: AEN/CTN191 Accés al web ISO: TC37

Informes anuals dels representants d’AETER al CTN 191

A l’Assemblea de 2012 a Sevilla, es va acordar que els representants d’AETER al CTN 191 presentessin a l’assemblea anual un informe per escrit per augmentar la transparència cap als socis sobre les activitats de la junta i dels delegats.