AETER ocupa a secretaría do Comité Técnico 191 da Asociación Española de Normalización e Certificación (AENOR)

Presentación

Coa creación do Comité 191 da Asociación Española de Normalización e Certificación (AENOR), o AEN-CTN 191, cúmprese un dos obxectivos da Asociación Española de Terminoloxía (AETER), interesada no estudo da terminoloxía e as linguaxes de especialidade, así como na elaboración de recursos terminolóxicos en español A constitución deste comité, o día 21 de febreiro de 2006, baixo os auspicios de AENOR, é froito de diversas reunións mantidas con este organismo así como con outras persoas e entidades preocupadas por crear un foro que abordase as tarefas da normalización en terminoloxía para a lingua española. Desde a súa creación, a presidencia electa ocúpaa D. Antonio Colino, Dr. Enxeñeiro Industrial e membro da Real Academia de Enxeñaría, e é AETER quen asume a secretaría do mesmo.

Os obxectivos que, nun principio, se propuxo este comité quedan reflectidos na definición do seu campo de actividade: “Normalización da terminoloxía e o vocabulario científico e técnico de carácter xeral así como do vocabulario específico daqueles sectores que o demanden, co obxectivo de homoxeneizar as diferenzas de interpretación e o uso da linguaxe. Normalización así mesmo dos principios, métodos e aplicacións relativos á terminoloxía”. No entanto, quedaban fóra das competencias deste comité os vocabularios específicos que se desenvolven noutros comités técnicos de normalización (CTN) de AENOR. Entre as funcións do AEN-CTN 191 están: a proposta de actividades de normalización, a toma de decisións e aprobación de traballos normativos e a representación nacional en órganos internacionais encargados das tarefas terminolóxicas, como o ISO-TC 37.

Derivadas da súa integración como comité técnico de AENOR, o comité AEN-CTN 191 asume tamén responsabilidades internacionais como son as relacións co ISO/TC 37 (Terminoloxía: principios e coordinación), coa Comisión internacional de Electrotecnia (IEC/TC 1: Terminoloxía) e coa Comisión panamericana de Normas Técnicas (COPANT CT 150: Terminoloxía). Para levar a cabo estas tarefas, o AEN-CTN 191 poderase apoiar en subcomités (SC) ou grupos de traballo (GT) específicos, formados por expertos.

Así mesmo, como comité técnico de AENOR, o AEN-CTN 191 ten tamén entre as súas actividades as seguintes:

 • Elaborar e propor, de ser o caso, os proxectos de normas UNE para seren sometidos a información pública
 • Elaborar as propostas de normas UNE para a súa adopción como normas nacionais
 • Adoptar como normas nacionais as normas europeas que así o requiran
 • Fomentar a aplicación das normas e promover o desenvolvemento e difusión da normalización dentro do seu campo de actividade

Como primeiro obxectivo, o AEN-CTN 191, propúxose traducir e adoptar como norma UNE unha das normas básicas en Terminoloxía, a norma internacional ISO 1087-1 Terminology work. Vocabulary. Part 1: Theory and application, e a norma ISO 1087-2 Terminology work. Vocabulary. Part 2: Computer applications. Na tradución inicial desta norma participaron, de forma desinteresada e altruísta, varios membros de AETER, a quen desde estas liñas quero agradecer unha vez máis a súa impagable colaboración. Tras o proceso de revisión e homoxeneización terminolóxica, en breve serán publicadas por AENOR como Norma UNE.

O comité AEN-CTN 191 reúnese, aproximadamente, unha vez por trimestre. Entre outras tarefas realizadas polo AEN-CTN 191 está a revisión dos documentos que o ISO TC 37 envía para a súa modificación ou aprobación polos correspondentes comités nacionais dos diferentes países, ademais doutros documentos redactados por AENOR, co fin de unificar os criterios terminolóxicos.

Por iso, a formación deste comité vén cumprir cun desexo longamente anhelado por todos aqueles que durante moito tempo trataron de transmitir o interese estratéxico da terminoloxía en español e viñeron traballando incansablemente no ámbito das linguas de especialidade. Esperamos que tanto as empresas como os organismos e institucións, que mostran a súa preocupación polos temas de normalización, os aspectos terminolóxicos e a adopción de estándares na sociedade da información poidan beneficiarse desta iniciativa.

Representantes de AETER en AENOR e no CTN 191

 • M. Teresa Cabré, de 2003 a 2006, como presidenta de AETER.
 • Guadalupe Aguado, secretaria do CTN191 de 2006 a 2011 (*), por delegación da Presidencia e ratificación da Asemblea.
 • Antonio Pareja, secretario do CTN191 de 2011 á actualidade, por delegación da Presidencia e ratificación da Asemblea.

(*) Guadalupe Aguado ocupa a presidencia do CTN191 desde 2011.

Intercambio de credenciais entre AETER e AENOR

Un ano despois da súa creación AETER pasou a formar parte da base asociativa de AENOR, e esta, á súa vez, tamén é membro de AETER desde o ano 2003. Ambas as entidades factúranse mutuamente estas membrecías, de maneira que non ten impacto no orzamento anual de AETER.

Subcomités do CTN191

O CTN191 é o comité espello en España de TC37 da ISO. AENOR é o representante español na ISO. O CTN191 español organízase nos mesmos subcomités e grupos de traballo que a ISO.

 • Subcomité I: Principios e métodos (estándares 1087 e 784)
 • • Subcomité III: Sistemas de xestión de terminoloxía, coñecemento e contidos
 • Subcomité IV: Xestión de recursos lingüísticos
 • Subcomité V: Tradución, interpretación e tecnoloxía relacionada

Acceso á web AENOR: AEN/CTN191 Acceso á web ISO: TC37

Informes anuais dos representantes de AETER no CTN191

Na Asemblea de 2012 en Sevilla, acordouse que os representantes de AETER no CTN 191 presentasen á asemblea anual un informe por escrito para aumentar a transparencia cara aos socios das actividades da xunta e dos delegados.