Os Premios de AETER convócanse anualmente en dúas modalidades alternas:

 • Modalidade A para xoves investigadores en Terminoloxía
 • Modalidade B para proxectos ou desenvolvementos en Terminoloxía

PREMIO DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO AETER 2018
Modalidade B para investigadores e desenvolvedores de recursos terminolóxicos
(Convocatoria pechada)

A Asociación Española de Terminoloxía (AETER) convoca o Premio de Iniciativas orientadas á integración de recursos terminolóxicos do español.

Finalidade
Este premio ten como obxectivo fomentar a creación de recursos terminolóxicos do español para alcanzar unha maior difusión da terminoloxía tanto monolingüe como multilingüe e así promocionar a terminoloxía do español.

Bases da convocatoria
1. Poderanse presentar traballos ou desenvolvementos orixinais, tanto inéditos como publicados, durante os dous anos anteriores a esta convocatoria.
2. Ningún traballo poderá presentarse en dúas convocatorias diferentes.
3. Os traballos ou os programas desenvolvidos deberán vir acompañados dunha explicación en calquera das linguas do Estado español, cun resumo de 30 páxinas en castelán.
4. O traballo presentado (recurso, programa, aplicación, ou similar) deberá:

 • a) Representar un avance para os recursos do español.
 • b) Contar con documentación formalizada para poder acceder ao recurso.
 • c) Poder ser despregado nun servidor.
 • d) Estar acompañado dunha carta de motivación do traballo presentado, onde se expliquen os motivos e as vantaxes para o campo da Terminoloxía.

5. No caso de que se tratase dun recurso lingüístico anotado, valorarase favorablemente que se proporcionen as guías de anotación ou unha DTD (ou ambas as dúas).
6. Se se trata dun recurso non anotado, que polo menos estea nalgún formato estándar para ese tipo de recursos. Nese caso, é fundamental que teña unha interface ou un portal para que outros terminólogos poidan facer consultas.
7. Avaliación:
Seguirase o sistema de avaliación por pares.
Criterios. Valorarase favorablemente:

 • a) o carácter innovador,
 • b) o uso de estándares de representación coñecidos (por exemplo, TBX en terminoloxía, SKOS, etc.),
 • c) a posibilidade de integración ou de reutilización con outras ferramentas da área,
 • d) o carácter multilingüe, dando preferencia á presenza do español.

Outros criterios que poderán ser tidos en conta son:

 • e) que a aplicación ou recurso estea en OpenSource,
 • f) que a aplicación ou recurso conte cunha API ou linguaxes de consulta estandarizados.

8. Dotación. O premio consistirá nunha dotación económica de 300€ e a subscrición dun ano como membro de AETER.
9. Decisión e entrega do premio. O premio resolverase e anunciarase no marco da reunión anual de AETER. Concederase ao traballo premiado unha dotación única de 300 euros, destinada a unha ou máis bolsas de viaxe para congresos ou estancias de investigación. Esta dotación deberá gastarse no período de tempo que media entre o anuncio da concesión na Asemblea da Xornada de AETER en curso e as catro semanas anteriores á celebración da seguinte Asemblea.
10. A Xunta Directiva de AETER poderá revogar a concesión do premio cando se detecte que se incumpriron as bases desta convocatoria ou cando se detectase unha situación fraudulenta.
11. Tramitación e requisitos:
a) Os candidatos deberán remitir por correo electrónico a premios@aeter.org os seguintes documentos:
• Un informe dunhas 300 palabras, xustificativo da pertinencia da investigación realizada para os estudos de Terminoloxía, que se utilizará, en caso de resultar premiada, como texto de presentación do traballo na páxina web de AETER.
• Un breve CV, dunhas 10-15 liñas, co resumo da formación académica e das publicacións do concursante, relacionadas co traballo presentado, se as houber.
• O arquivo en formato PDF que conteña a descrición do traballo co que se opta ao premio.
• O programa, aplicación, ou outro tipo de recurso (anotador, corpus, etc.).

b) Por correo postal certificado:
• Unha copia impresa do informe xustificativo.
• Unha copia impresa dos CV.
• Tres copias en CD do traballo, adecuadamente identificadas na portada de cada CD ou, no seu caso, cos permisos e posibilidades de uso e avaliación.
• Dirección postal á que se deben enviar os traballos:

Guadalupe Aguado de Cea
Presidenta de AETER
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Informáticos
Universidade Politécnica de Madrid
Campus de Montegancedo s/n
Boadilla del Monte
28660 Madrid

12. O último día para enviar propostas por correo electrónico e para os envíos por correo postal certificado é o 02 de septiembre de 2018.

Madrid, 18 de xuño de 2018

—-

Resolución do gañador do Premio de Investigación e Desenvolvemento AETER 2018, Modalidade B para investigadores e desenvolvedores de recursos terminolóxicos

O venres 16 de novembro de 2018, na Asemblea de Socios que tivo lugar tras a Xornada AETER 2018 celebrada en Alacante, fíxose pública a resolución do Premio de Investigación e Desenvolvemento AETER 2018, Modalidade B para investigadores e desenvolvedores de recursos terminolóxicos. Nesta ocasión o premio quedou deserto.

Alacante, 16 de novembro de 2018

———————————————————————————

PREMIO de INVESTIGACIÓN AETER 2017
Modalidade A
para xoves investigadores en Terminoloxía

A Asociación Española de Terminoloxía (AETER) convoca o Premio de Investigación en Terminoloxía para mozos investigadores.

A efectos destes premios, considérase “xove investigador” aquel que estea en proceso de realización da súa tese de doutoramento ou a defendeu no últimos tres anos; o traballo terá que ser presentado e defendido antes do 31 de decembro de 2016.

Finalidade

Este premio ten como obxectivo fomentar e recoñecer a investigación en calquera área de interese para o desenvolvemento e promoción da terminoloxía española.

Bases da Convocatoria

 1. Poderanse presentar traballos de investigación orixinais, tanto inéditos como publicados, durante os anos fixados na presente convocatoria.
 2. Ningún traballo poderá presentarse en dúas convocatorias diferentes.
 3. Os traballos terán que estar escritos en calquera das linguas do Estado español, cun resumo de 30 páxinas en castelán.
 4. O traballo presentado deberá versar sobre algún aspecto innovador no campo da Terminoloxía e terá unha extensión mínima de 150 páxinas (ao redor de 75000 palabras aproximadamente).
 5. Avaliación
  1. Seguirase o sistema de avaliación por pares.
  2. Criterios. Valorarase o carácter innovador, a orixinalidade da formulación, o rigor científico e metodolóxico, así como a súa proxección no avance do campo da Terminoloxía.
 6. Dotación. O premio consistirá nunha dotación económica de 300€ e a subscrición dun ano como membro de AETER.
 7. Decisión e entrega do premio. O premio resolverase e anunciarase no marco da reunión anual de AETER. Concederase ao traballo premiado unha dotación única de 300 euros, destinada a unha ou máis bolsas de viaxe para congresos ou estancias de investigación. Esta dotación deberá gastarse no período de tempo que media entre o anuncio da concesión na Asemblea da Xornada de AETER en curso e as catro semanas anteriores á celebración da seguinte Asemblea.
 8. A Xunta Directiva de AETER poderá revogar a concesión do premio cando se detecte que se incumpriron as bases desta convocatoria ou cando se detectase unha situación fraudulenta.
 9. Tramitación e requisitos:

a) Os candidatos deberán remitir por correo electrónico a premios@aeter.org os seguintes documentos:

 • Un informe dunhas 300 palabras, xustificativo da pertinencia da investigación realizada para os estudos de Terminoloxía, que se utilizará, en caso de resultar premiada, como texto de presentación do traballo na páxina web de AETER.
 • Un breve CV, dunhas 10-15 liñas, co resumo da formación académica e das publicacións do concursante, relacionadas co traballo presentado, se as houber.
 • O arquivo en formato PDF que conteña o traballo co que se opta ao premio.

b) Por correo postal certificado:

 • Unha copia impresa do informe xustificativo.
 • Unha copia impresa dos CV.
 • Tres copias en CD do traballo, adecuadamente identificadas na portada de cada CD.
 • Dirección postal á que se deben enviar os traballos:

Guadalupe Aguado de Cea
Presidenta de AETER
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Informáticos
Universidade Politécnica de Madrid
Campus de Montegancedo s/n
Boadilla del Monte
28660 Madrid

10. Último día para enviar propostas por correo electrónico e para os envíos por correo postal certificado, o 31 de marzo de 2017.

Castelló, 18 de novembro de 2016

—-

Resolución do gañador do Premio de investigación AETER 2017. Xoves investigadores en Terminoloxía

O venres 3 de novembro de 2017, durante a Asemblea de Socios que tivo lugar durante a Xornada ATER 2017, fíxose pública a resolución do candidato gañador do Premio de investigación AETER 2017. Xoves investigadores en Terminoloxía. O gañador é Antonio San Martín Pizarro, que gañou por presentar a obra titulada »A representación da variación contextual mediante definicións terminolóxicas flexibles».

Desde a Xunta Directiva de AETER queremos felicitar ao gañador e tamén agradecer ao resto de candidatos a súa participación.

Barcelona, 3 de novembro de 2017